Оснивачки акт

На основу тачке 3. Акта о о измени Акта о оснивању Фондације Владимир Лабат Ровњев од 25. октобра 2011. године, а у вези са чланом 10. став 3. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/2010), управитељ Фондације је дана 25. октобра 2011. године утврдио пречишћен текст  Акта о оснивању Фондације Владимир Лабат Ровњев.
Пречишћен текст  Акта о оснивању Фондације Владимир Лабат Ровњев обухвата:
Акт о оснивању Фондације Владимир Лабат Ровњев од 10. априла 2011.године;
Акт о измени Акта о оснивању Фондације Владимир Лабат Ровњев од 25. октобра 2011.године. Из овог акта у пречишћен текст није унета тачка 2. која се односи на трајање мандата одређено Статутом Фондације и тачка 3. којом је предвиђено овлашћење за утврђивање овог пречишћеног текста.
АКТ О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ ВЛАДИМИР ЛАБАТ РОВЊЕВ
1. ОСНИВА СЕ Фондација Владимир Лабат Ровњев (у даљем тексту: Фондација) са седиштем у Новом Саду, Сремска Каменица, Поповица, ул. Фрушкогорски пут 275.
2. Оснивач Фондације је Владимир Лабат Ровњев, из Новог Сада, Сремска Каменица, Поповица.
3. Циљ оснивања Фондације је остваривање општекорисног циља предузимањем активности усмерених на промовисање и популаризацију уметности, конкретније – стваралаштва и циљева оснивача Фондације Владимира Лабата Ровњева, а нарочито следећих активности:
1) развој и сазревање креативне свести генетског наследног потенцијала код појединаца и група;
2) проналажење талената код деце, нарочито код деце са посебним потребама, и помоћ таквим појединцима у њиховом развоју и сазревању;
3) спознаја и очување традиције и њена употребна вредност у свакодневном животу;
4) очување и брига о употреби и развоју делатности дарованог простора (уметнички атеље, изложена дела и др);
5) развој српске традиције и очување светиња на простору Фрушке Горе;
6) промоција културних вредности кроз све видове уметничког стваралаштва;
7) заштита природе, ваздуха, воде, земље и свега другог што чини еколошки здраву животну средину.
4. У Управни одбор Фондације у првом сазиву именују се:
1) Луција Селаковић, из Новог Сада – за председника;
2) Борислав Галић, из Београда – за члана;
3) Владимир Лабат, из Новог Сада, Сремска Каменица – за члана;
5. За управитеља Фондације, као лице овлашћено за заступање Фондације, именује се Ивица Ежденци, из  Београда.
6. Управни одбор и управитељ Фондације врше свако своје надлежности утврђене законом и обављају друге своје послове у складу са законом, овим оснивачким актом и Статутом Фондације.
7. О промени циљева и статусној промени Фондације, као и о престанку Фондације и расподели преостале имовине, одлучује оснивач Фондације, који пре одлучивања може о томе затражити мишљење од Управног одбора Фондације, а континуитет у раду Фондације после смрти њеног оснивача обезбеђује се на начин утврђен статутом Фондације.
У Новом Саду, 20. јануар, 2016. године
УПРАВИТЕЉ ФОНДАЦИЈЕ Ивица Ежденци